ALKOTÓI PÁLYÁZAT JÁTÉKSZABÁLY

 

A „Tutanhamon -Rejtélye és kincsei- kiállítás” keretében meghirdetett alkotói pályázat nyereményjátékának

Részvételi- és Játékszabályzata

 

  1. A nyereményjáték szervezője

 

A nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a JVS Group Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.; a továbbiakban: "Szervező”), aki a „Tutanhamon -Rejtélye és kincsei kiállítás (a továbbiakban: Kiállítás) szervezője is, amely Kiállítás vonatkozásában a jelen alkotói pályázat nyereményjátékot meghirdeti. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") végzi.

 

   2. Kik vehetnek részt a játékban?

 

2.1 Az alkotói pályázat nyereményjátékban részt vehetnek minden Magyarországon működő általános- és középiskola, valamint gimnázium diákjai egy az adott oktatási intézmény pedagógusa által regisztrált és képviselt csoporttal (a továbbiakban: "Játékos") akik a játék időtartama alatt

 

  • a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesítik a Játék feltételeit

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") meghatározott valamennyi feltételt, továbbá mint a pályázó képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben a célból kezelje, hogy a nyertességéről értesítse.

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

3.A Játék időtartama:

 

A Játékra történő regisztráció 2020. február 20. (csütörtök) napján 08 óra 00 perctől 2020. március 25. (szerda) napján 17 óra 00 percéig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

 

A Játékra történő regisztrációt követően a Kiállításra legkésőbb 2020. március 27. napján (péntek) 19 óra 30 óráig szükséges ellátogatnia a Játékosnak.

 

  1. A Játék menete

 

  1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

 

A Játékban való részvételhez a Játékos a https://www.tut-kiallitas.hu/iskolaknak oldalt felkeresi, majd a kért adatokkal az adott oktatási intézmény csoportját a pedagógus beregisztrálja. A regisztráció alapján a csoportnak legkésőbb 2020. március 27. napján (péntek) 19 óra 30 óráig szükséges ellátogatnia a Kiállításra ahhoz, hogy a Játékban résztvehessen.


Azok a diákok, akik a látogatás után elkészítenek egy olyan képet, amin bemutatják milyen lenne, ha vendégül látnák otthonukban Egyiptom királyát vesznek részt a sorsoláson.
3 korcsoportban értékeljük az alkotásokat: 6-tól 10 éves, 11-től 14 éves, és 15-től 18 éves.

 

A műfaj szabadon választható, mérete A4. Az elkészült műveket április 7-ig várjuk postai úton, vagy személyesen (A4-es borítékban) a budapesti Komplexbe, amelyekből kiállítást szervezünk a helyszínen és szakértő kollégáink értékelik őket.


A pályamunkákat a következő címen várjuk: 1061 Budapest, Király u. 26. Komplex. A borítékra írják rá: Tutanhamon kiállítás alkotópályázat. Az alkotás hátulján kérjük tüntessék fel az alkotó nevét, életkorát, és képviselőjének az elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím).

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

4.2.Nyertesek kiválasztása és a nyeremények

A 4.1. pontban leírtakat teljesítő diákok (alkotók) között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

  • 3 db ingyenes csoportos belépő (az 1. helyezettek osztályai értendők ez alatt, maximum 35 fő osztályokként) a JVS Group Mo. Kft. által a Komplex Event területén rendezett kiállításra.

  • Továbbá összesen 6 db ajándékcsomag a korcsoportonkénti 2. és 3. helyezetek részére.

 

A nyertesek kiválasztása a Szervezők általi történik. A Szervezők általi kiválasztás időpontja: 2020. április 8. napja.

 

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

 

4.3.Nyeremény átvétele

 

A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

 

Szervező a nyertes diák képviselőjét (a regisztrált pedagógust) a nyereményről elektronikus úton és telefonon értesíti. A sorsolás útján nyertessé váló diák képviselőjét (a regisztrált pedagógust) a nyertes a kiválasztást követően 24 órán belül, majd a nyertes képviselőjének visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten értesíti. A nyertes diák képviselője a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mail-ben visszajelezni a Szervező e-mail címére. Amennyiben a nyertes diák képviselője ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból és pótnyertesek közül kerül értesítésre a soron következő.

 

A nyertes a nyereményét 2020. április 17-én 16:00 órakor ünnepélyes keretek között veheti át, amelyről a Szervező cég e-mailes értesítést küld.

 

5.Személyi jövedelemadó, költségek

 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

6.Vegyes rendelkezések

 

A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában szerepel.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán.